Проект Растко Македонија - Содржина

Расцепен ум (фрагмент од роман) - Братислав Ташковски

Слика - Кузман Кузмановски

Заокружен е петнаесеттиот годишник од Проектот Растко - Македонија (XV/2021) - Софија Тренчовска

Децата на Мнемосина - Ацо Гогов

Дело и знак - Софија Тренчовска

Етичари - Кирил Темков

Астерфест 2021 (каталог)

Македонски женски книжевни и историски ликови од XIX век - Славчо Ковилоски

Сопругата на Димитрија Миладинов: Димитра или Митра Миладинова, жената борец и творец - Славчо Ковилоски

Астерфест 2020 (каталог)

На ножот - Славчо Ковилоски

Барутна поезија - Славчо Ковилоски

Продавач на илузии - Никола Д. Сарајлија

Симфонија од бои - Никола Д. Сарајлија

Астерфест 2019 (каталог)

Црно јагне, див Балкан - Петре Бакевски

Исповед - Антонио Митриќески

Етнотеатар - Катерина Петровска-Кузманова

Заокружен е десеттиот годишник од Проектот Растко - Македонија (X/2018) - Софија Тренчовска

Тези и аскези - Горан Тренчовски

Кинестетични наративи - Горан Тренчовски

Зоран Ѓорѓевиќ, режисер (македонски)

Каталог XII Астерфест - Catalogue XII Asterfest (2016)

Каталог XIII Астерфест - Catalogue XIII Asterfest (2017)

Словенски Орфеј - Зоран Стефановиќ

Словенски Орфеј - плакат, Народен театар "Антон Панов", Струмица 1992.

Симеон и Ивец - Александар Прокопиев

Духот на лименката, трагикомична фарса - Билјана Гарванлиева

Една митопетика - Софија Тренчовска

70 години посветеност во образованието : СОУУД "Димитар Влахов" - монографско издание по повод 70-годишниот јубилеј - Софија Тренчовска, Јасмина Ангова, Бранка Ристова, Олга Хаџиева, Маре Караристова, Ана Витанова Рингачева, Даниела Пејева Митева

Акт, списание за книжевност и култура 58

Акт, списание за книжевност и култура 59

Акт, списание за книжевност и култура 60

Акт, списание за книжевност и култура 61

Акт, списание за книжевност и култура 62

Slavic Orpheus or The new course of the apocalyptic theater - Goran Trenčovski

Словенски Орфеј или Нови правац апокалиптичног позоришта - Горан Тренчовски

Заокружен е деветтиот годишник од Проектот Растко - Македонија (IX/2015) - Софија Тренчовска

Кула во сонот - Иван Василевски

Манастир во зборот - Иван Василевски

Привев во тишината - Иван Василевски

Потомците на Чрт - Иван Василевски

Утки - Заточени души - Иван Василевски

Александар - Иван Василевски

Црнорисци - Иван Василевски

Куќа на ѕвездите - Иван Василевски

Одбрани песни - Виктор Јакимовски

Одбрани песни - Елена Пренџова

Афоризми - Костадин Устапетров

Помеѓу редови - Ѓорѓи П. Панов

Орач или воин - Кристина Николовска

Светостишјето на Анте Поповски - Кристина Николовска

Внатрешната динамика на поезијата на Шопов - Кристина Николовска

Тарковски, уметноста и духовноста - Атанас Чупоски

Каталог XI АСТЕРФЕСТ – Catalogue XI ASTERFEST

Акт, 55/56

Акт, 57

Акт, списание за книжевност и култура 54

Заокружен е осмиот годишник од Проектот Растко - Македонија (VIII/2014) - Софија Тренчовска

Празнување на Проштени поклади (Прочка) во Струмица и струмичко - Наташа Василевска Трајчевска

Виртуоз - Христо Крстевски

Пасија по Матеј - Христо Крстевски

Циганско лето - Христо Крстевски

Осврт кон книгата „Продавач на илузии" на Никола Сарајлија - Софија Тренчовска

Акт, списание за книжевност и култура 53

Зборови во напад - Братислав Ташковски

Избор од поезијата на Братислав Ташковски (на полски) - Братислав Ташковски

Избор од поезијата на Братислав Ташковски (на шпански) - Братислав Ташковски

Азбукословецот - Иван Василевски

Меѓи на сонот - Никола Д. Сарајлија

Пополнета празнина (фрагмент) - Ѓорѓи П. Панов

Ethica Antropofagon - Александар Прокопиев

Траги - Антонио Митриќески

Режисерски белешки - Боро Драшковиќ

За филмовите на Желимир Гвардиол - Срѓан Вучиниќ, Јован Јовановиќ, Бојан Јовановиќ

Pit Kralsky - An Artist of (De-)Thronization - Goran Trenchovski

Драмскиот свет на Сашко Насев - Нада Петковска

Акт, списание за книжевност и култура 51-52

Олег Јекниќ

Теорија на интерфејсот (книга, инфо)

Успешен завршеток на јубилејниот Астерфест

Ново и старо: 10 години на Астерфест • New and old: 10 years of Asterfest

Акт, списание за книжевност и култура 50

Акт, списание за книжевност и култура 49

Акт, списание за книжевност и култура 47-48

Каталог IX Астерфест - Catalogue IX Asterfest (2013)

Теорија и практика на документарниот филм - Антонио Митриќески

Расказите на Солев и Чинго низ сценаристичкa призма - Русомир Богдановски

Театарските знаци во инсценацијата на драмскиот текст „Големиот смок“ од Митко Маџунков - Софија Тренчовска

Емоција која мисли - Бранко Ставрев

Фокализацијата во расказот „Табакерата“ од Ѓорги Абаџиев - Софија Тренчовска

Мотивот за бесмртноста во „Афоризмите“ на Џинот и посветата на Његошевата „Луча“ - Горан Тренчовски

Како се пее, љуби на македонски - Весна Мојсова Чепишевска

Две куће - Александар Прокопиев

Метузалем - Павлина Климкар Меанџиева

Избор песни - Пере Ристески

Две песни - Стојан Ковачев

Кон 5-годишниот јубилеј на веб-порталот при Проектот Растко – Македонија - Илија Велев

Штитот од злато - Ферид Мухиќ

"Проект Растко - Македонија" - Каталог на насловите од 3. фаза, заклучно со 31 август 2012

Акт, списание за книжевност и култура 46

Акт, списание за книжевност и култура 44/45

Едноставноста на дисидентот... - Lightness of the dissident... - Софија Грандаковска - Sofija Grandakovska

Македонската кула, бриколажот и ренесансата - THE Macedonian tower, Bricolage, and the Renaissance - Софија Грандаковска - Sofija Grandakovska

Водата во народната песна - Иван Котев

Гробот на Струма - Иван Котев

Заокружена е третата фаза од Проектот Растко - Македонија - Софија Тренчовска

За значењето на Проектот Растко – Македонија (рецензија по третата фаза) - Вања Изова Велева

Ѕуница - Иван Котев

Фолклорот – нераскинлива нишка за разбирање и соработка меѓу народите во светот - Иван Котев

Во потрага по себеси - Јасмина Мојсиева Гушева

On Holocaust Photography - Sofija Grandakovska

За фотографијата на холокаустот - Софија Грандаковска

Говорот на молитвата - Софија Грандаковска

Goce Delcev – His Life and Times - Hristo Andonov Poljanski

Каталог VIII АСТЕРФЕСТ – Catalogue VIII ASTERFEST

Кино неимар - Горан Тренчовски

Духот на татко ми (документарен филм) - Горан Тренчовски

Како се води аматерски театар - Бојан Дановски

Постмодерен распад на еден имагинарен систем - Софија Тренчовска

Spectator - Žarko Kujundžiski

Spectator - Zarko Kujundziski

Заумна вечера - Борче Панов

Бездна угоре - Вања Изова Велева

Заробеници на молкот - Виолета Танчева Златева

Огнена - Виолета Танчева Златева

Шарени писма - Виолета Танчева Златева

Пет песни - Доне Чапарев

13 - Жарко Кујунџиски

Поезија - Владимир Мартиновски

На автобуска, Мирјана - Димитрие Дурацовски

Цибетка, ангел на смртта - Димитрие Дурацовски

Избрани песни - Љупка Антеска

Вител во Витлеем - Марта Маркоска

Сите притоки се слеваат во моето корито - Марта Маркоска

Какокалинка - Радован Стоилов

Иницијација - Петар Трајков, Ѓоре Гонев

Љубов зад решетки - Кочо Урдин

Cage of Wrinkles - Angelina Banovic Markovska

Don’t You FYROM Me - Angelina Banovic Markovska

Кафез од брчки - Ангелина Бановиќ Марковска

Апокалиптичните мотиви во прозата на Данило Киш и Живко Чинго - Софија Тренчовска

Библиските елементи во делата на македонските преродбеници - Џинот/Прличев - Софија Тренчовска

Поезијата на Миладинов и Радичевиќ - Софија Тренчовска

Облагороден исказ - Иван Котев

Социјалните мотиви во ромската народна песна од Македонија - Иван Котев

Таранџула Каравлашки во епската народна песна од струмичко - Иван Котев

Имаголошки рефлексии во расказите на Иво Андриќ - Ангелина Бановиќ Марковска

Најкраткото долго - Жарко Кујунџиски

Bakhtin a Epštein – dialóg diskurzov - Angelina Banovic Markovska

Književne enigme makedonske povijesti - Angelina Banovic Markovska

Preduvjeti za stvaranje i razvijanje kulture čitanja u suvremenom društvu - Angelina Banovic Markovska

Verità taciute a fatica confi ni e identità, muri e obiettivi dell’imperialismo psicologico - Angelina Banovic Markovska

Narativ nacije - Angelina Banovic Markovska

No man' s land ili kozmopolitizam bez korijena - Angelina Banovic Markovska

The concept of the European Political Identity - Angelina Banovic Markovska

Визуелец, режисер, интелектуалец и писател - Александар Прокопиев

At the Bus Station, Mirjana - Dimitrie Duracovski

5 Short Stories - Zarko Kujundziski

4 песни - Митко Бојаџиски

Бежанскиот порој - Ристо Тодоров

15 сведоци - Ристо Цасконоје

Некои помалку познати филмски и ТВ проекти на Тренчовски

Мојата посета во Струмица, Македонија - Тимоти Џон Бајфорд

Цибетка, анђео смрти - Димитрие Дурацовски

Театарски фотографии - Ѓорѓи Костовски

Spectator - Жарко Кујунџиски

Равенска трилогија - Христо Крстевски

Антон Попов и Паскал Паскалевски - Васил Тоциновски

Суво дрво од Вавилон - Петре Бакевски

Словенски Орфеј (праизведба, 1992) - Зоран Стефановиќ, Горан Тренчовски и Театар "Антон Панов", Струмица

Human, all too human - Aleksandar Prokopiev

Homunculus - Aleksandar Prokopiev

Географија на маленкоста - Ацо Гогов

10 лауреати • 10 Laureates - Сунчица Уневска • Sunchica Unevska

Акт, списание за книжевност и култура 43

Каталог VII АСТЕРФЕСТ - Catalogue VII ASTERFEST (2011)

Уметник је научник метафизичког: Редитељски метод Горана Тренчовског као спознаја великог притиска - Зоран Стефановић

Уметникот е научник на метафизичкото: Режисерскиот метод на Горан Тренчовски како спознание на големиот притисок - Зоран Стефановиќ

The artist is a scholar of Metaphysical: Directing method of Goran Trenčovski as cognition of immense pressure - Zoran Stefanović

Племенити поход Горана Тренчовског - Зоран Стефановић

Поетика на (де)тронизацијата - Горан Тренчовски

Легендата како палимпсест во две поетски рожби на Конески - Ана Витанова Рингачева

Три секунди - Игор Крајчев

Мотивот на чудесното раѓање во македонските волшебни приказни - Софија Тренчовска

Силјан Штркот како психоаналитична приказна - Софија Тренчовска

Акт, списание за книжевност и култура 40/41

Акт, списание за книжевност и култура 42

Keyhole - Aleksandar Prokopiev

Еден особен блесок на кинематографијата во Струмичко - Васе Манчев

Акт, списание за книжевност и култура 38/39

Белешки за киноприкажувачката дејност во Струмица и Струмичко - некои аспекти и видувања - Васил Ѓоргиев Ликин

Активностите на фото-кино клубот „Струмица“ помеѓу 1979 и 1989 година - Киро Козаров

Филмот во Струмичко на преминот меѓу вековите: Скица за блиското минато и сегашноста - Ацо Гогов

Согледби за застапеноста на филмскиот плакат во Струмица и Струмичко - Живко Велковски

Мракот на кината - Митко Маџунков

Патувачките кина на Илија Џонов и Јордан Енчев - Илинденка Петрушева

Публиката и магијата на филмското платно - Мими Ѓоргоска-Илиевска

Струмица како значаен центар за развој на аматерскиот филм, клубовите, авторите, фестивалите, филмовите — малите и големите филмски сонувачи - Зоран Узунов

Повоената дејност на Киното Балкан, активноста на неговото подвижно кино со посебен акцент на подвижните кина во струмичките села - Славица Тасева

The Eye of an Angel - Bratislav Taškovski

Пет раскази - Ацо Гогов

Проблесок и молк: поетски еднореди - Петко Дабески

Orbis Pictus: Македонската филмска и ТВ-режија и други текстови - Горан Тренчовски

Молкот на блискиот убива - Ристо Цасконоје

Три приче - Александар Прокопиев

Книгољубецот - придружуван со други есеи и прозни записи - Ерол Туфан

Ilustrations - Aleksandar Sotirovski

Возвишеното – супра-естетички аспект - Томислав Османли

The Sublime — A supra-aesthetic aspect - Tomislav Osmanli

Виртуелни македонски хронотоп - Софија Тренчовска

Virtual macedonian chronotope - Sofija Trenchovska

Акт, списание за книжевност и култура 36/37

Заокружена и втората фаза од Проектот Растко – Македонија - Софија Тренчовска

Мотивот на взиданата невеста во македонското народно творештво - Марко Китевски

Бесовскиот Дионис - Јордан Плевнеш

Русалии - Киро Козаров

Метричка стапка на душата - Тихомир Стојановски

Театарот како оружје – театарскиот модел на Чернодрински - Наум Пановски

Иднината на театарот - Љубиша Георгиевски

Под разно – театар од А до Ш - Лилјана Мазова

Битовата драма како изречит македонски театарски феномен - Јелена Лужина

Од питач до крал - Горан Тренчовски

A night when the light shouldn't die out - Trajce Kacarov

Freud’s disputable dream - Jasna Koteska

Cyrilo-metodské dedičstvo – začiatok slovensko-macedónskych literárnych a kultúrnych vzťahov - Zvonko Taneski

Песната е ехо на ентелехијата - Весна Ацевска, Јовица Тасевски – Етернијан

Демонологијата на Славко Јаневски - Весна Мојсова-Чепишевска

Хуморот во Чинговата „Пасквелија“ супериорен став над застрашувачкиот момент - Весна Мојсова-Чепишевска

Митската оска на светот - Влада Урошевиќ

Функционални одредници во поетскиот јазик на Велимир Хлебњиков - Владимир Илиевски

Цитат, цитирање, цитатност - кус преглед на теориски промислувања - Владимир Илиевски

Песната како слика Икар, Бројгел, Одн - Иван Џепароски

Премин од фолклорот кон уметничката проза – Марко Цепенков - Лидија Капушевска-Дракулевска

Автопоетички огледи за поетските еднореди - Петко Дабески

Авторски напомени во врска со „Автопоетичките огледи за поетските еднореди“ - Петко Дабески

Интервјуа - Санде Стојчевски

Патот до песната - Санде Стојчевски

Пориви - Борче Грозданов

In a quest of stone to pray - Boban Bogatinovski

Штит од злата - Ферид Мухић

Виртуоз - Христо Крстевски

Planetarisms (English) - Kiro Urdin

Planetarisms (francais) - Kiro Urdin

Dobrý den Makedonie - Pando Kolevski

Фантазми у дому Политимије Зимба - Томислав Османли

Барајќи карпа за молитва - Бобан Богатиновски

Обид да се биде оригинален во литературата - Венко Андоновски

Одаја за душата - Венко Андоновски

Мартинки - Весна Ацевска

Мојата лична амортизација - Владимир Илиевски

Око и меч - Георги Барбаровски

Ласиците од Чаир - Драги Михајловски

Духовни бранувања - Ѓорѓи П. Панов

Клепсидра - Ѓорѓи П. Панов

Песни - Иван Џепароски

Битпазар - Јадранка Владова

Избрани песни - Јован Котески

Потковица на смртта и надежта (фрагмент) - Миле Неделкоски

Глава - Паскал Гилевски

Црно јагне, див Балкан (фрагмент) - Петре Бакевски

Сенката на поетот - Раде Силјан

Порта во облакот - Санде Стојчевски

Јужен ветер - Томе Велков

Базен - Томислав Османли

Фантазми во домот на Политимија Ѕимба - Томислав Османли

Гранитни зеници - Филип Клетников

Циганско лето - Христо Крстевски

Избрани раскази - Христо Петрески

Пантомима - Христо Петрески

Лесновските ѕвона (избор) - Чедо Јакимовски

Развојот на стрипот во Македонија – седум децении стриповно творештво - Томислав Османли

Струмица и струмичко низ историјата - Манол Пандевски, Ѓорѓи Стоев-Трнката

Балканските војни и Македонија - Ѓорѓи Абаџиев

Засебноста на античките Македонци во однос на Грците во делото на Апијан (околу 95-165 год.) - Александар Донски

AsterFest – 5 years after

AsterFest # 6 (booklet)

Астерфест – 5 години потоа

Филмското дело наспроти државата и забраната – црниот бран во југословенската кинематографија - Владимир Илиевски

Синтетските својства на филмската илузија - Филмот и другите уметности - Георги Василевски

На која балканска национална култура ѝ припаѓаат браќата Манаки - Игор Старделов

По дваесет години, или што се случуваше од 1971 до 1991 - Љубиша Георгиевски

По повод Манаки - Томислав Османли

Стрмоглави - Томислав Османли

Киноприкажувачката дејност во Струмица од почетокот на XX век до 1945 година - Васил Ѓоргиев – Ликин

Идеологијата и поединецот - Бранислав Саркањац

По свое – македонски катахрезис или како да се зборува за Македонија - Бранислав Саркањац

Вовед кон возвишеното - Иван Џепароски

За возвишениот дух на Света Софија - Иван Џепароски

Смртта, бесмртноста и философот (фрагмент) - Катерина Колозова

Тој и тие: Театарски сложувалки - Лилјана Мазова

Ристо Шишков: Чали алијас Никодин од Кенгурски скок − 22 години подоцна - Лјилјана Мазова

Акт, списание за книжевност и култура 33/34

Акт, списание за книжевност и култура 35

Зоран Стефановиќ - биографија

Горан Тренчовски — биографија

Акт 31/32

Заокружена првата фаза од Проектот Растко – Македонија - Софија Тренчовска

Избрани песни - Константин Миладинов

Три раскази - Кузман Кузмановски

Избрани песни - Никола Јонков Вапцаров

Вампир - Петре М. Андреевски

Живи сенки - Стојмир Симјановски

Вистински настан - Блаже Миневски

Граница - Петар Волнаровски

Заднината на папокот на светот - Кристина Николовска

Парс про тото - Горан Тренчовски

15 роднокрајци - Софија Тренчовска

Црно семе — или во потрага по идентитетот - Георги Старделов

Херменевтика на пеколот земен - Георги Старделов

Раскажувачкиот свет на Живко Чинго - Георги Старделов

Естетичката концепција на македонската преродба - Георги Старделов

Книжевно-историски текстови за македонската литература на Васил Иљоски - Васил Тоциновски

Расказите на Стале Попов - жива народна традиција - Васил Тоциновски

Нерези - Михаил Ренџов

Раѓање на трагедијата - Матеја Матевски

Загубени работи - Лилјана Дирјан

Во Струмица, на улица - Гоце Ристовски

Несреќите на Арлекинот - Ерол Туфаи

Снаите од земја - Бранко Цветкоски

Крајот на векот - Богомил Ѓузел

Паралели Хомер – Прличев: Хомерски модели и нивните трансформации (фрагмент) - Витомир Митевски

Коприви - Наташа Василевска-Трајчевска

Концерт на труба во дур - Атанас Чупоски

Раѓањето на речта - Весна Ацевска

Песна за песните - Веле Смилевски

Демонолошките битија во македонските волшебни приказни - Софија Тренчовска

Порта во облакот - Санде Стојчевски

Животниот и творечкиот пат на Антон Панов - Александар Алексиев

Либрето Вагнер - Сашко Насев

Ноќ спроти Свети Никола - Братислав Ташковски

Името на изгревот - Илија Илиев

Елементи на пост-модерната во македонскиот роман - Елизабета Шелева

Био-библиографски податоци за Георги Старделов

Biography and works of Georgi Stardelov

Беседа за Јиржи Менцел - Јордан Плевнеш

Крај на столетието - Владимир Коробар

Втората месечина - Владо Димовски

Klepsydra - Georgi P. Panov

Spiritual agitations - Georgi P. Panov

Жестина - Христо Крстевски

Скала од вода - Никола Сарајлија

Теорија на интермедијалноста и односите меѓу филмскиот и книжевниот медиум - Мими Ѓоргоска-Илиевска

Литературата како спас - Георги Старделов

Манифест за македонско единство - Љупчо Ристовски

Две песни - Ацо Шопов

Две песни - Зоран Анчевски

Везилка - Блаже Конески

Балкански вампир - Блаже Миневски

Избрани раскази - Ефтим Таковски

В хилјада и седемстотин шездесет и второ лето - Григор Прличев

Огледало - Иван Чаповски

Житија на жени-светици - Добрила Миловска

Темат о групи Анастасија, "Књижевна реч" бр. 500, Београд 1998. - Горан Трајкоски, Јован Ћулибрк, Драган Амброзић, Душко Димитровски и Зоран Стефановић

Расказите на Антон Панов - Васил Тоциновски

Весел зоо парк - Киро Донев

Избрани раскази - Васе Манчев

Плач во кутија - Вања Изова-Велева

The Birthplace of Literature - Mitko Madzunkov

Le cirque - Mitko Madzunkov

Етиката на крајот на XX век - Кирил Темков

Избрани песни - Гане Тодоровски

Избрани песни - Ефтим Клетников

A View Into Non-Existence - Mitko Madzunkov

Competition: 10th International Festival of Aphorism and Caricature – Strumica 2009

Конкурс: X Меѓународен фестивал на афоризам и карикатура - Струмица 2009

5th Asterfest (27-31 May 2009): Film Entry Form

Акт, списание за книжевност и култура 30

Говор на промоцијата на ЦД-то „15 Роднокрајци“ - Софија Тренчовска

Магла - Иван Чаповски

Акт, списание за книжевност и култура 29

Ами ако се загубам јас - Кочо Урдин

Филмскиот кадар и стварноста - Стефан Сидовски

Бабари - Стојан Христов

Домот на Александар - Митко Маџунков

Акт, списание за книжевност и култура 27/28

Чудеса пресвјатија Богородици - Јоаким Крчовски

Labirintheve të kujtesës - Avni Halimi

Стълба от вода - Никола Сарайлия

Крвава кошуља - Рајко Жинзифов

Ethica anthropofagon - Aleksandar Prokopiev

Низ лавиринтите на помнењето - Авни Халими

About some Aromanian-Albanian parallelisms in nominal and verbal system (Areal Linguistic aproach) - Marjan Marković

За граматичките функции на предлозите во македонскиот и во ароманскиот охридски говор - Марјан Марковиќ

Развојот на македонската дијалектологија и нејзините претставнициi - Марјан Марковиќ

Акт, списание за книжевност и култура 25/26

Уметноста на говорот - Дине Дрваров

Македонија и Рим, архитектонско-урбанистички паралели - Вангел Божиноски

Ронки - Васил Дрвошанов

Рој - Васил Дрвошанов

Постапалка - Васил Дрвошанов

Мониста - Васил Дрвошанов

Дожд - Васил Дрвошанов

Астерфест 2008, 28-31. 05 2008.

Public call for 6th Comic Competition, Veles, Macedonia, 2008.

Јавен конкурс за 6-тиот Салон на стрип „Велес 2008“

Počátky vzájemných styků - Ivan Dorovský

Тајната на крстот Христов во нашиот живот - Митрополит струмички г. Наум

Birdy on the top of pine - Aleksandar Prokopiev

Сурати - Живко Чинго

Народните игри - русалии и бабари како врвен израз на македонската народна драма и фолклорен театар - Јордан Плевнеш

Кочо Рацин - наша творечка и етичка мерка - Васил Тоциновски

Трпкавица в ногавица - Горан Б. Стојаноски

Студен порив - Славе Ѓорѓо Димоски

Животница - Олга Арбулјевска

Сонцето понекогаш… - Емил Калешковски

Шетач на графеми - Љупчо Стојановски

Патување - Антонио Митриќески

The Peeper (excerpt) - Aleksandar Prokopiev

Бегството од Ерусалим - Братислав Ташковски

Амкање - Владимир Плавевски

Девет раскази - Митко Маџунков

Европските држави и македонското прашање - Христо Андонов - Полјански

Простување на дело - Митрополит струмички г. Наум

Драмскиот летописец Димитар Г. Молеров - Васил Тоциновски

Според вистински настан - Блаже Миневски

Петнаесетте - Иван Василевски

Scattered heritage - Nove Cvetanoski

Улогата на цар Јустинијан I во континуитетот на организираниот црковен живот во Македонија - Митрополит струмички г. Наум

Алтернативно живеење - Ѓорѓи Калајџиев

Пошепотена - Јордан Даниловски

Небесни стражи - Јовица Тасевски - Етернијан

Возови во пајакова мрежа - Ивица Челиковиќ

Сите македонски светители

Светители на раната Црква

Промени и спомени - Никола Сарајлија

Од почетоците до Хал Фостер - Драган Поповски

Големиот смок - Митко Маџунков

Подвижна сенка - Блаже Миневски

Цареви кули - Зоран Рујак

Отспротива хроматскиот универзум - Аљоша Симјановски

Жолта луња - Петре Бакевски

Macedonian folkloristic themes - Nikifor Robovski

Змеова невеста - Димитар Г. Молеров

Здивот на камерата - Никола Новковски

Poezia - Nikola Maxhirov

Päevad, mil tuleks jääda omaette - Nikola Madžirov

Dage man bør være alene - Nikola Madžirov

Poesie - Nikola Madžirov

Ποίηση - Νίκολα Μάτζιροβ

Poezija - Nikola Madžirov

Поэзия - Никола Маджиров

Шест песни - Никола Маџиров

Поезија - Никола Маџиров

Költészet - Nikola Madžirov

Poetry - Nikola Madžirov

Поетските претстави за Марко Крале во македонската народна епика - Никофор Робовски

Across the chromatic universe - Aljoša Simjanovski

Love for flying - Vlado Dimovski

Љубов за летање - Владо Димовски

Nine stories - Mitko Madžunkov

Огинот - Венко Марковски

Печалбари - Антон Панов

Ни Балканците не се без судбина - Славко Јаневски

Вардар - Анте Поповски

Чија си - Славе Димитров

Прочка - Блаже Конески

Раѓањето на Христа (фрагмент од Библијата)

Духот на слободата - Војдан Чернодрински

Лимон и јајца - Никола Киров Мајски

Одбрани песни - Кочо Рацин

Стари ѕвезди на ново платно - Горан Тренчовски

Between trauma and dream - Zvonko Džokić

Меѓу траумата и сонот - Звонко Џокиќ

Карневалите во Македонија - Христо Крстевски

Комплексот цркви на XV тивериополски маченици од Струмица - Блага Алексова

Филмови ќе прават сите - Гоце Ристовски

Вистина или филм - Давор Тоциновски

Старите ѕвезди на новиот екран, митски контекст - Ацо Гогов

A View Of The Macedonian Documentary Film - Goran Trenčovski

Постмодерна филозофија - Данило Коцевски

Астери, скомрахи, фестивали, синеасти, пирати... - Атанас Чупоски

Вендерс како Хомер - Зоран Бојаровски

Канон на светите славни петнаесет тивериополски свештеномаченици - Св. Константин Кавасила

Интересни врски

Почеток на една уметност - Ердоан Максут

Вера Круз - Владимир Плавевски

Пословично поштење - Митко Маџунков

За филмскиот медиум - Софија Тренчовска

Свети Кирил и Методиј и византиско-македонските книжевни врски (Кирилометодиевска традиција) - Илија Велев

The hypocaust in the sudatorium from the late Roman thermal spa in the village of Bansko, Strumica - Slavica Taseva, Vane P. Sekulov

Late roman thermal spa, Vill. Bansko, Strumica - Slavica Taseva, Vane P. Sekulov

Building II, Paprite at the site of Crveno Pole: burnt, not completely excavated, yet provocative - Vane P. Sekulov

Crveno Pole: Settlement and necropolis - Vane P. Sekulov, Trajce Nacev, Marjan Jovanov

Господар на перото - Радован Павловски

За и против „Веда Словена“ - Гане Тодоровски

Силјан штркот - Марко Цепенков

За фотографиите на Љупчо Илиевски - Александар Кондев

Критички фрагменти за фотографските дела на Љупчо Илиевски

Термата - доцноримското термално лекувалиште, с. Банско - Славица Тасева, Ване П. Секулов

Судаториум: хипокаустот во судаториумот од доцноримското термално лекувалиште во с. Банско, Струмица - Славица Тасева, Ване П. Секулов

Црвено Поле: населба и некропола од римскиот царски период - Ване П. Секулов

Гуштерова Чукарка (Црвено Поле): некропола од римскиот царски период, погребен ритуал - Ване П. Секулов

Низ преминот на традицијата - Илија Велев

Војна и мир – повторно? (музичко парче) - Драган Даутовски

Одбрани фотографии - Љупчо Илиевски,

Теодосиј Синаитски - Костадин Кајдамов

Јустинијана – градот кој го нема - Данило Коцевски

Театарските елементи во фолклорот - Катерина Петровска-Кузманова

Бледица - Васе Манчев

Штркот единак и неговото јато - Митко Маџунков

Сонце на дирек - Илинденка Петрушева

За нас нема збогум - Љубен Ташковски

Македонија - вековита и непореклива (одломки) - Гане Тодоровски

Препознавање на ММ феномените (фрагмент од книга) - Горан Тренчовски

Житие на Св. 15 Тивериополски маченици - Св. Теофилакт Охридски

Паприте на Црвено Поле: објект 2 запален, недоистражен но провокативен - Ване П. Секулов

Виртуелен македонски хронотоп: Слово по повод поставувањето на „Проектот Растко – Македонија“ - Софија Тренчовска

Три раскази од „Пасквелија“ - Живко Чинго

Софија Тренчовска

AsterFest 2008: Film Entry Form

 

Пројекат Растко / Проект Растко Македонија