Ново во библиотеката

2022-01-27

Расцепен ум (фрагмент од роман) - Братислав Ташковски

2022-01-14

Слика - Кузман Кузмановски

2021-12-31

Заокружен е петнаесеттиот годишник од Проектот Растко - Македонија (XV/2021) - Софија Тренчовска

2021-09-16

Децата на Мнемосина - Ацо Гогов

2021-08-27

Дело и знак - Софија Тренчовска

2021-08-20

Етичари - Кирил Темков

2021-08-16

Астерфест 2021 (каталог)

2020-12-16

Македонски женски книжевни и историски ликови од XIX век - Славчо Ковилоски

2020-11-15

Сопругата на Димитрија Миладинов: Димитра или Митра Миладинова, жената борец и творец - Славчо Ковилоски

2020-09-01

Астерфест 2020 (каталог)

2020-04-26

На ножот - Славчо Ковилоски

2020-02-22

Барутна поезија - Славчо Ковилоски

2019-11-03

Продавач на илузии - Никола Д. Сарајлија

2019-08-26

Симфонија од бои - Никола Д. Сарајлија

2019-07-30

Астерфест 2019 (каталог)

2019-04-08

Црно јагне, див Балкан - Петре Бакевски

2019-03-16

Исповед - Антонио Митриќески

2018-07-25

Етнотеатар - Катерина Петровска-Кузманова

2018-05-24

Заокружен е десеттиот годишник од Проектот Растко - Македонија (X/2018) - Софија Тренчовска

2018-04-20

Кинестетични наративи - Горан Тренчовски
Тези и аскези - Горан Тренчовски

2018-04-06

Зоран Ѓорѓевиќ, режисер (македонски)

2018-04-05

Каталог XII Астерфест - Catalogue XII Asterfest (2016)
Каталог XIII Астерфест - Catalogue XIII Asterfest (2017)
Словенски Орфеј - Зоран Стефановиќ
Словенски Орфеј - плакат, Народен театар "Антон Панов", Струмица 1992.

2018-04-04

70 години посветеност во образованието : СОУУД "Димитар Влахов" - монографско издание по повод 70-годишниот јубилеј - Софија Тренчовска, Јасмина Ангова, Бранка Ристова, Олга Хаџиева, Маре Караристова, Ана Витанова Рингачева, Даниела Пејева Митева
Духот на лименката, трагикомична фарса - Билјана Гарванлиева
Една митопетика - Софија Тренчовска
Симеон и Ивец - Александар Прокопиев

2018-04-03

Акт, списание за книжевност и култура 58
Акт, списание за книжевност и култура 59
Акт, списание за книжевност и култура 60
Акт, списание за книжевност и култура 61
Акт, списание за книжевност и култура 62

2018-03-01

Slavic Orpheus or The new course of the apocalyptic theater - Goran Trenčovski
Словенски Орфеј или Нови правац апокалиптичног позоришта - Горан Тренчовски

2015-12-11

Акт, 55/56
Акт, 57
Александар - Иван Василевски
Афоризми - Костадин Устапетров
Внатрешната динамика на поезијата на Шопов - Кристина Николовска
Заокружен е деветтиот годишник од Проектот Растко - Македонија (IX/2015) - Софија Тренчовска
Каталог XI АСТЕРФЕСТ – Catalogue XI ASTERFEST
Кула во сонот - Иван Василевски
Куќа на ѕвездите - Иван Василевски
Манастир во зборот - Иван Василевски
Одбрани песни - Елена Пренџова
Одбрани песни - Виктор Јакимовски
Орач или воин - Кристина Николовска
Помеѓу редови - Ѓорѓи П. Панов
Потомците на Чрт - Иван Василевски
Привев во тишината - Иван Василевски
Светостишјето на Анте Поповски - Кристина Николовска
Тарковски, уметноста и духовноста - Атанас Чупоски
Утки - Заточени души - Иван Василевски
Црнорисци - Иван Василевски

2014-10-14

Заокружен е осмиот годишник од Проектот Растко - Македонија (VIII/2014) - Софија Тренчовска
Акт, списание за книжевност и култура 54

2014-10-13

Празнување на Проштени поклади (Прочка) во Струмица и струмичко - Наташа Василевска Трајчевска

2014-10-11

Акт, списание за книжевност и култура 53
Виртуоз - Христо Крстевски
Осврт кон книгата „Продавач на илузии" на Никола Сарајлија - Софија Тренчовска
Пасија по Матеј - Христо Крстевски
Циганско лето - Христо Крстевски

2014-10-05

Азбукословецот - Иван Василевски
Зборови во напад - Братислав Ташковски
Избор од поезијата на Братислав Ташковски (на полски) - Братислав Ташковски
Избор од поезијата на Братислав Ташковски (на шпански) - Братислав Ташковски

2014-09-30

Ethica Antropofagon - Александар Прокопиев
Меѓи на сонот - Никола Д. Сарајлија
Пополнета празнина (фрагмент) - Ѓорѓи П. Панов
Траги - Антонио Митриќески

2014-09-22

Pit Kralsky - An Artist of (De-)Thronization - Goran Trenchovski
Драмскиот свет на Сашко Насев - Нада Петковска
За филмовите на Желимир Гвардиол - Срѓан Вучиниќ, Јован Јовановиќ, Бојан Јовановиќ
Режисерски белешки - Боро Драшковиќ

2014-06-28

Акт, списание за книжевност и култура 51-52
Олег Јекниќ
Теорија на интерфејсот (книга, инфо)

2014-06-02

Ново и старо: 10 години на Астерфест • New and old: 10 years of Asterfest
Успешен завршеток на јубилејниот Астерфест

2013-11-27

Акт, списание за книжевност и култура 50

2013-11-26

Акт, списание за книжевност и култура 49

2013-07-13

Акт, списание за книжевност и култура 47-48
Две куће - Александар Прокопиев
Две песни - Стојан Ковачев
Емоција која мисли - Бранко Ставрев
Избор песни - Пере Ристески
Како се пее, љуби на македонски - Весна Мојсова Чепишевска
Каталог IX Астерфест - Catalogue IX Asterfest (2013)
Кон 5-годишниот јубилеј на веб-порталот при Проектот Растко – Македонија - Илија Велев
Метузалем - Павлина Климкар Меанџиева
Мотивот за бесмртноста во „Афоризмите“ на Џинот и посветата на Његошевата „Луча“ - Горан Тренчовски
Расказите на Солев и Чинго низ сценаристичкa призма - Русомир Богдановски
Театарските знаци во инсценацијата на драмскиот текст „Големиот смок“ од Митко Маџунков - Софија Тренчовска
Теорија и практика на документарниот филм - Антонио Митриќески
Фокализацијата во расказот „Табакерата“ од Ѓорги Абаџиев - Софија Тренчовска

2012-08-31

"Проект Растко - Македонија" - Каталог на насловите од 3. фаза, заклучно со 31 август 2012
Штитот од злато - Ферид Мухиќ

2012-08-30

Акт, списание за книжевност и култура 44/45
Акт, списание за книжевност и култура 46

2012-08-29

Едноставноста на дисидентот... - Lightness of the dissident... - Софија Грандаковска - Sofija Grandakovska
Македонската кула, бриколажот и ренесансата - THE Macedonian tower, Bricolage, and the Renaissance - Софија Грандаковска - Sofija Grandakovska

2012-08-28

Водата во народната песна - Иван Котев
Гробот на Струма - Иван Котев
За значењето на Проектот Растко – Македонија (рецензија по третата фаза) - Вања Изова Велева
Заокружена е третата фаза од Проектот Растко - Македонија - Софија Тренчовска

2012-08-27

Ѕуница - Иван Котев

2012-08-24

Во потрага по себеси - Јасмина Мојсиева Гушева
Фолклорот – нераскинлива нишка за разбирање и соработка меѓу народите во светот - Иван Котев

2012-08-23

On Holocaust Photography - Sofija Grandakovska
За фотографијата на холокаустот - Софија Грандаковска

2012-08-22

Говорот на молитвата - Софија Грандаковска
Goce Delcev – His Life and Times - Hristo Andonov Poljanski

2012-08-21

Духот на татко ми (документарен филм) - Горан Тренчовски
Каталог VIII АСТЕРФЕСТ – Catalogue VIII ASTERFEST
Кино неимар - Горан Тренчовски

2012-08-20

Како се води аматерски театар - Бојан Дановски
Постмодерен распад на еден имагинарен систем - Софија Тренчовска

2012-08-17

Spectator - Žarko Kujundžiski
Spectator - Zarko Kujundziski

2012-08-16

Бездна угоре - Вања Изова Велева
Заумна вечера - Борче Панов

2012-08-15

Заробеници на молкот - Виолета Танчева Златева
Огнена - Виолета Танчева Златева
Шарени писма - Виолета Танчева Златева

2012-08-14

13 - Жарко Кујунџиски
Пет песни - Доне Чапарев

2012-08-13

Вител во Витлеем - Марта Маркоска
Избрани песни - Љупка Антеска
На автобуска, Мирјана - Димитрие Дурацовски
Поезија - Владимир Мартиновски
Сите притоки се слеваат во моето корито - Марта Маркоска
Цибетка, ангел на смртта - Димитрие Дурацовски

2012-08-10

Иницијација - Петар Трајков, Ѓоре Гонев
Какокалинка - Радован Стоилов
Љубов зад решетки - Кочо Урдин

2012-08-09

Cage of Wrinkles - Angelina Banovic Markovska
Don’t You FYROM Me - Angelina Banovic Markovska
Кафез од брчки - Ангелина Бановиќ Марковска

2012-08-08

Апокалиптичните мотиви во прозата на Данило Киш и Живко Чинго - Софија Тренчовска
Библиските елементи во делата на македонските преродбеници - Џинот/Прличев - Софија Тренчовска
Поезијата на Миладинов и Радичевиќ - Софија Тренчовска

2012-08-07

Облагороден исказ - Иван Котев
Социјалните мотиви во ромската народна песна од Македонија - Иван Котев
Таранџула Каравлашки во епската народна песна од струмичко - Иван Котев

2012-08-06

Имаголошки рефлексии во расказите на Иво Андриќ - Ангелина Бановиќ Марковска
Најкраткото долго - Жарко Кујунџиски

2012-08-03

Bakhtin a Epštein – dialóg diskurzov - Angelina Banovic Markovska
Književne enigme makedonske povijesti - Angelina Banovic Markovska
Preduvjeti za stvaranje i razvijanje kulture čitanja u suvremenom društvu - Angelina Banovic Markovska

2012-08-02

15 сведоци - Ристо Цасконоје
4 песни - Митко Бојаџиски
5 Short Stories - Zarko Kujundziski
At the Bus Station, Mirjana - Dimitrie Duracovski
Narativ nacije - Angelina Banovic Markovska
No man' s land ili kozmopolitizam bez korijena - Angelina Banovic Markovska
The concept of the European Political Identity - Angelina Banovic Markovska
Verità taciute a fatica confi ni e identità, muri e obiettivi dell’imperialismo psicologico - Angelina Banovic Markovska
Бежанскиот порој - Ристо Тодоров
Визуелец, режисер, интелектуалец и писател - Александар Прокопиев
Мојата посета во Струмица, Македонија - Тимоти Џон Бајфорд
Некои помалку познати филмски и ТВ проекти на Тренчовски
Театарски фотографии - Ѓорѓи Костовски
Цибетка, анђео смрти - Димитрие Дурацовски

2012-08-01

Spectator - Жарко Кујунџиски

2012-02-15

Равенска трилогија - Христо Крстевски

2012-02-10

Антон Попов и Паскал Паскалевски - Васил Тоциновски

2012-02-09

Суво дрво од Вавилон - Петре Бакевски

2012-02-06

Словенски Орфеј (праизведба, 1992) - Зоран Стефановиќ, Горан Тренчовски и Театар "Антон Панов", Струмица

2012-01-27

Human, all too human - Aleksandar Prokopiev

2012-01-26

Homunculus - Aleksandar Prokopiev

2012-01-25

Географија на маленкоста - Ацо Гогов

2012-01-23

10 лауреати • 10 Laureates - Сунчица Уневска • Sunchica Unevska

2012-01-20

Акт, списание за книжевност и култура 43
Каталог VII АСТЕРФЕСТ - Catalogue VII ASTERFEST (2011)

2012-01-14

The artist is a scholar of Metaphysical: Directing method of Goran Trenčovski as cognition of immense pressure - Zoran Stefanović
Уметник је научник метафизичког: Редитељски метод Горана Тренчовског као спознаја великог притиска - Зоран Стефановић
Уметникот е научник на метафизичкото: Режисерскиот метод на Горан Тренчовски како спознание на големиот притисок - Зоран Стефановиќ

2012-01-11

Племенити поход Горана Тренчовског - Зоран Стефановић

2012-01-10

Поетика на (де)тронизацијата - Горан Тренчовски

2011-08-26

Легендата како палимпсест во две поетски рожби на Конески - Ана Витанова Рингачева
Три секунди - Игор Крајчев

2011-08-25

Мотивот на чудесното раѓање во македонските волшебни приказни - Софија Тренчовска
Силјан Штркот како психоаналитична приказна - Софија Тренчовска

2011-08-24

Акт, списание за книжевност и култура 40/41
Акт, списание за книжевност и култура 42

2011-02-04

Keyhole - Aleksandar Prokopiev

2011-02-03

Еден особен блесок на кинематографијата во Струмичко - Васе Манчев

2011-02-02

Акт, списание за книжевност и култура 38/39

2011-02-01

Активностите на фото-кино клубот „Струмица“ помеѓу 1979 и 1989 година - Киро Козаров
Белешки за киноприкажувачката дејност во Струмица и Струмичко - некои аспекти и видувања - Васил Ѓоргиев Ликин
Согледби за застапеноста на филмскиот плакат во Струмица и Струмичко - Живко Велковски
Филмот во Струмичко на преминот меѓу вековите: Скица за блиското минато и сегашноста - Ацо Гогов

2011-01-31

Мракот на кината - Митко Маџунков
Патувачките кина на Илија Џонов и Јордан Енчев - Илинденка Петрушева
Повоената дејност на Киното Балкан, активноста на неговото подвижно кино со посебен акцент на подвижните кина во струмичките села - Славица Тасева
Публиката и магијата на филмското платно - Мими Ѓоргоска-Илиевска
Струмица како значаен центар за развој на аматерскиот филм, клубовите, авторите, фестивалите, филмовите — малите и големите филмски сонувачи - Зоран Узунов

2011-01-28

Orbis Pictus: Македонската филмска и ТВ-режија и други текстови - Горан Тренчовски
The Eye of an Angel - Bratislav Taškovski
Молкот на блискиот убива - Ристо Цасконоје
Пет раскази - Ацо Гогов
Проблесок и молк: поетски еднореди - Петко Дабески

2010-10-05

Ilustrations - Aleksandar Sotirovski
The Sublime — A supra-aesthetic aspect - Tomislav Osmanli
Возвишеното – супра-естетички аспект - Томислав Османли
Книгољубецот - придружуван со други есеи и прозни записи - Ерол Туфан
Три приче - Александар Прокопиев

2010-05-31

Virtual macedonian chronotope - Sofija Trenchovska
Акт, списание за книжевност и култура 36/37
Виртуелни македонски хронотоп - Софија Тренчовска
Заокружена и втората фаза од Проектот Растко – Македонија - Софија Тренчовска

2010-05-28

Бесовскиот Дионис - Јордан Плевнеш
Мотивот на взиданата невеста во македонското народно творештво - Марко Китевски
Русалии - Киро Козаров

2010-05-24

A night when the light shouldn't die out - Trajce Kacarov
Битовата драма како изречит македонски театарски феномен - Јелена Лужина
Иднината на театарот - Љубиша Георгиевски
Метричка стапка на душата - Тихомир Стојановски
Од питач до крал - Горан Тренчовски
Под разно – театар од А до Ш - Лилјана Мазова
Театарот како оружје – театарскиот модел на Чернодрински - Наум Пановски

2010-05-21

Cyrilo-metodské dedičstvo – začiatok slovensko-macedónskych literárnych a kultúrnych vzťahov - Zvonko Taneski
Freud’s disputable dream - Jasna Koteska
Автопоетички огледи за поетските еднореди - Петко Дабески
Авторски напомени во врска со „Автопоетичките огледи за поетските еднореди“ - Петко Дабески
Демонологијата на Славко Јаневски - Весна Мојсова-Чепишевска
Интервјуа - Санде Стојчевски
Митската оска на светот - Влада Урошевиќ
Патот до песната - Санде Стојчевски
Песната е ехо на ентелехијата - Весна Ацевска, Јовица Тасевски – Етернијан
Песната како слика Икар, Бројгел, Одн - Иван Џепароски
Премин од фолклорот кон уметничката проза – Марко Цепенков - Лидија Капушевска-Дракулевска
Функционални одредници во поетскиот јазик на Велимир Хлебњиков - Владимир Илиевски
Хуморот во Чинговата „Пасквелија“ супериорен став над застрашувачкиот момент - Весна Мојсова-Чепишевска
Цитат, цитирање, цитатност - кус преглед на теориски промислувања - Владимир Илиевски

2010-05-18

Пориви - Борче Грозданов

2010-05-17

Dobrý den Makedonie - Pando Kolevski
In a quest of stone to pray - Boban Bogatinovski
Planetarisms (English) - Kiro Urdin
Planetarisms (francais) - Kiro Urdin
Базен - Томислав Османли
Барајќи карпа за молитва - Бобан Богатиновски
Битпазар - Јадранка Владова
Виртуоз - Христо Крстевски
Глава - Паскал Гилевски
Гранитни зеници - Филип Клетников
Духовни бранувања - Ѓорѓи П. Панов
Избрани песни - Јован Котески
Избрани раскази - Христо Петрески
Јужен ветер - Томе Велков
Клепсидра - Ѓорѓи П. Панов
Ласиците од Чаир - Драги Михајловски
Лесновските ѕвона (избор) - Чедо Јакимовски
Мартинки - Весна Ацевска
Мојата лична амортизација - Владимир Илиевски
Обид да се биде оригинален во литературата - Венко Андоновски
Одаја за душата - Венко Андоновски
Око и меч - Георги Барбаровски
Пантомима - Христо Петрески
Песни - Иван Џепароски
Порта во облакот - Санде Стојчевски
Потковица на смртта и надежта (фрагмент) - Миле Неделкоски
Сенката на поетот - Раде Силјан
Фантазми во домот на Политимија Ѕимба - Томислав Османли
Фантазми у дому Политимије Зимба - Томислав Османли
Циганско лето - Христо Крстевски
Црно јагне, див Балкан (фрагмент) - Петре Бакевски
Штит од злата - Ферид Мухић

2010-05-14

Развојот на стрипот во Македонија – седум децении стриповно творештво - Томислав Османли

2010-05-10

Балканските војни и Македонија - Ѓорѓи Абаџиев
Засебноста на античките Македонци во однос на Грците во делото на Апијан (околу 95-165 год.) - Александар Донски
Струмица и струмичко низ историјата - Манол Пандевски, Ѓорѓи Стоев-Трнката

2010-05-07

AsterFest – 5 years after
AsterFest # 6 (booklet)
Астерфест – 5 години потоа
Киноприкажувачката дејност во Струмица од почетокот на XX век до 1945 година - Васил Ѓоргиев – Ликин
На која балканска национална култура ѝ припаѓаат браќата Манаки - Игор Старделов
По дваесет години, или што се случуваше од 1971 до 1991 - Љубиша Георгиевски
По повод Манаки - Томислав Османли
Синтетските својства на филмската илузија - Филмот и другите уметности - Георги Василевски
Стрмоглави - Томислав Османли
Филмското дело наспроти државата и забраната – црниот бран во југословенската кинематографија - Владимир Илиевски

2010-05-03

Вовед кон возвишеното - Иван Џепароски
За возвишениот дух на Света Софија - Иван Џепароски
Идеологијата и поединецот - Бранислав Саркањац
По свое – македонски катахрезис или како да се зборува за Македонија - Бранислав Саркањац
Смртта, бесмртноста и философот (фрагмент) - Катерина Колозова

2009-12-11

Акт, списание за книжевност и култура 33/34
Акт, списание за книжевност и култура 35
Горан Тренчовски — биографија
Зоран Стефановиќ - биографија
Ристо Шишков: Чали алијас Никодин од Кенгурски скок − 22 години подоцна - Лјилјана Мазова
Тој и тие: Театарски сложувалки - Лилјана Мазова

2009-08-11

Акт 31/32

2009-08-02

Заокружена првата фаза од Проектот Растко – Македонија - Софија Тренчовска

2009-07-31

15 роднокрајци - Софија Тренчовска
Вампир - Петре М. Андреевски
Вистински настан - Блаже Миневски
Граница - Петар Волнаровски
Живи сенки - Стојмир Симјановски
Заднината на папокот на светот - Кристина Николовска
Избрани песни - Константин Миладинов
Избрани песни - Никола Јонков Вапцаров
Парс про тото - Горан Тренчовски
Три раскази - Кузман Кузмановски

2009-07-30

Естетичката концепција на македонската преродба - Георги Старделов
Книжевно-историски текстови за македонската литература на Васил Иљоски - Васил Тоциновски
Раскажувачкиот свет на Живко Чинго - Георги Старделов
Расказите на Стале Попов - жива народна традиција - Васил Тоциновски
Херменевтика на пеколот земен - Георги Старделов
Црно семе — или во потрага по идентитетот - Георги Старделов

2009-07-29

Во Струмица, на улица - Гоце Ристовски
Загубени работи - Лилјана Дирјан
Крајот на векот - Богомил Ѓузел
Нерези - Михаил Ренџов
Несреќите на Арлекинот - Ерол Туфаи
Раѓање на трагедијата - Матеја Матевски
Снаите од земја - Бранко Цветкоски

2009-07-28

Демонолошките битија во македонските волшебни приказни - Софија Тренчовска
Концерт на труба во дур - Атанас Чупоски
Коприви - Наташа Василевска-Трајчевска
Паралели Хомер – Прличев: Хомерски модели и нивните трансформации (фрагмент) - Витомир Митевски
Песна за песните - Веле Смилевски
Порта во облакот - Санде Стојчевски
Раѓањето на речта - Весна Ацевска

2009-07-27

Biography and works of Georgi Stardelov
Био-библиографски податоци за Георги Старделов
Елементи на пост-модерната во македонскиот роман - Елизабета Шелева
Животниот и творечкиот пат на Антон Панов - Александар Алексиев
Името на изгревот - Илија Илиев
Либрето Вагнер - Сашко Насев
Ноќ спроти Свети Никола - Братислав Ташковски

2009-07-24

Klepsydra - Georgi P. Panov
Spiritual agitations - Georgi P. Panov
Беседа за Јиржи Менцел - Јордан Плевнеш
Втората месечина - Владо Димовски
Жестина - Христо Крстевски
Крај на столетието - Владимир Коробар
Литературата како спас - Георги Старделов
Манифест за македонско единство - Љупчо Ристовски
Скала од вода - Никола Сарајлија
Теорија на интермедијалноста и односите меѓу филмскиот и книжевниот медиум - Мими Ѓоргоска-Илиевска

2009-07-23

Балкански вампир - Блаже Миневски
В хилјада и седемстотин шездесет и второ лето - Григор Прличев
Везилка - Блаже Конески
Две песни - Ацо Шопов
Две песни - Зоран Анчевски
Избрани раскази - Ефтим Таковски
Огледало - Иван Чаповски

2009-06-24

Житија на жени-светици - Добрила Миловска

2009-03-13

Темат о групи Анастасија, "Књижевна реч" бр. 500, Београд 1998. - Горан Трајкоски, Јован Ћулибрк, Драган Амброзић, Душко Димитровски и Зоран Стефановић

2009-03-09

Расказите на Антон Панов - Васил Тоциновски

2009-03-06

Весел зоо парк - Киро Донев

2009-03-05

Избрани раскази - Васе Манчев

2009-03-04

Плач во кутија - Вања Изова-Велева

2009-03-03

The Birthplace of Literature - Mitko Madzunkov

2009-03-02

Le cirque - Mitko Madzunkov

2009-02-27

Етиката на крајот на XX век - Кирил Темков

2009-02-26

Избрани песни - Гане Тодоровски

2009-02-25

Избрани песни - Ефтим Клетников

2009-02-24

A View Into Non-Existence - Mitko Madzunkov

2009-01-17

5th Asterfest (27-31 May 2009): Film Entry Form
Competition: 10th International Festival of Aphorism and Caricature – Strumica 2009
Конкурс: X Меѓународен фестивал на афоризам и карикатура - Струмица 2009

2009-01-16

Акт, списание за книжевност и култура 30

2009-01-11

Говор на промоцијата на ЦД-то „15 Роднокрајци“ - Софија Тренчовска

2008-12-11

Магла - Иван Чаповски

2008-11-07

Акт, списание за книжевност и култура 29

2008-11-06

Ами ако се загубам јас - Кочо Урдин

2008-10-21

Филмскиот кадар и стварноста - Стефан Сидовски

2008-10-03

Бабари - Стојан Христов

2008-10-02

Домот на Александар - Митко Маџунков

2008-08-20

Акт, списание за книжевност и култура 27/28

2008-08-13

Labirintheve të kujtesës - Avni Halimi
Чудеса пресвјатија Богородици - Јоаким Крчовски

2008-08-12

Стълба от вода - Никола Сарайлия

2008-08-11

Крвава кошуља - Рајко Жинзифов

2008-08-04

Ethica anthropofagon - Aleksandar Prokopiev

2008-08-01

Низ лавиринтите на помнењето - Авни Халими

2008-07-28

About some Aromanian-Albanian parallelisms in nominal and verbal system (Areal Linguistic aproach) - Marjan Marković

2008-07-25

За граматичките функции на предлозите во македонскиот и во ароманскиот охридски говор - Марјан Марковиќ

2008-07-24

Развојот на македонската дијалектологија и нејзините претставнициi - Марјан Марковиќ

2008-07-16

Акт, списание за книжевност и култура 25/26

2008-07-15

Уметноста на говорот - Дине Дрваров

2008-07-14

Македонија и Рим, архитектонско-урбанистички паралели - Вангел Божиноски

2008-07-04

Ронки - Васил Дрвошанов

2008-07-03

Рој - Васил Дрвошанов

2008-07-02

Постапалка - Васил Дрвошанов

2008-07-01

Мониста - Васил Дрвошанов

2008-06-30

Дожд - Васил Дрвошанов

2008-05-28

Астерфест 2008, 28-31. 05 2008.

2008-04-28

Public call for 6th Comic Competition, Veles, Macedonia, 2008.
Јавен конкурс за 6-тиот Салон на стрип „Велес 2008“

2008-04-24

Počátky vzájemných styků - Ivan Dorovský

2008-04-23

Тајната на крстот Христов во нашиот живот - Митрополит струмички г. Наум

2008-04-22

Birdy on the top of pine - Aleksandar Prokopiev

2008-04-21

Сурати - Живко Чинго

2008-04-15

Народните игри - русалии и бабари како врвен израз на македонската народна драма и фолклорен театар - Јордан Плевнеш

2008-04-10

Кочо Рацин - наша творечка и етичка мерка - Васил Тоциновски

2008-04-09

Трпкавица в ногавица - Горан Б. Стојаноски

2008-04-07

Студен порив - Славе Ѓорѓо Димоски

2008-04-03

Животница - Олга Арбулјевска

2008-04-02

Сонцето понекогаш… - Емил Калешковски

2008-04-01

Шетач на графеми - Љупчо Стојановски

2008-03-28

Патување - Антонио Митриќески

2008-03-27

The Peeper (excerpt) - Aleksandar Prokopiev

2008-03-26

Бегството од Ерусалим - Братислав Ташковски

2008-03-21

Амкање - Владимир Плавевски

2008-03-10

Девет раскази - Митко Маџунков
Европските држави и македонското прашање - Христо Андонов - Полјански
Простување на дело - Митрополит струмички г. Наум

2008-03-05

Драмскиот летописец Димитар Г. Молеров - Васил Тоциновски

2008-03-04

Според вистински настан - Блаже Миневски

2008-03-03

Петнаесетте - Иван Василевски

2008-02-29

Scattered heritage - Nove Cvetanoski

2008-02-28

Улогата на цар Јустинијан I во континуитетот на организираниот црковен живот во Македонија - Митрополит струмички г. Наум

2008-02-27

Алтернативно живеење - Ѓорѓи Калајџиев

2008-02-26

Пошепотена - Јордан Даниловски

2008-02-25

Небесни стражи - Јовица Тасевски - Етернијан

2008-02-15

Возови во пајакова мрежа - Ивица Челиковиќ

2008-02-14

Сите македонски светители

2008-02-13

Светители на раната Црква

2008-02-12

Промени и спомени - Никола Сарајлија

2008-02-11

Од почетоците до Хал Фостер - Драган Поповски

2008-02-09

Големиот смок - Митко Маџунков

2008-02-08

Подвижна сенка - Блаже Миневски

2008-02-07

Цареви кули - Зоран Рујак

2008-02-06

Отспротива хроматскиот универзум - Аљоша Симјановски

2008-02-05

Жолта луња - Петре Бакевски

2008-02-02

Macedonian folkloristic themes - Nikifor Robovski

2008-02-01

Змеова невеста - Димитар Г. Молеров

2008-01-31

Здивот на камерата - Никола Новковски

2008-01-30

Poezia - Nikola Maxhirov

2008-01-29

Päevad, mil tuleks jääda omaette - Nikola Madžirov

2008-01-28

Dage man bør være alene - Nikola Madžirov

2008-01-27

Poesie - Nikola Madžirov

2008-01-26

Ποίηση - Νίκολα Μάτζιροβ

2008-01-25

Poezija - Nikola Madžirov

2008-01-24

Поэзия - Никола Маджиров

2008-01-23

Шест песни - Никола Маџиров

2008-01-22

Поезија - Никола Маџиров

2008-01-21

Költészet - Nikola Madžirov

2008-01-20

Poetry - Nikola Madžirov

2008-01-19

Поетските претстави за Марко Крале во македонската народна епика - Никофор Робовски

2008-01-18

Across the chromatic universe - Aljoša Simjanovski

2008-01-17

Love for flying - Vlado Dimovski

2008-01-16

Љубов за летање - Владо Димовски

2008-01-15

Nine stories - Mitko Madžunkov

2008-01-14

Огинот - Венко Марковски

2008-01-13

Печалбари - Антон Панов

2008-01-12

Ни Балканците не се без судбина - Славко Јаневски

2008-01-11

Вардар - Анте Поповски

2008-01-10

Чија си - Славе Димитров

2008-01-08

Прочка - Блаже Конески

2008-01-07

Раѓањето на Христа (фрагмент од Библијата)

2008-01-06

Духот на слободата - Војдан Чернодрински

2008-01-05

Лимон и јајца - Никола Киров Мајски

2008-01-04

Одбрани песни - Кочо Рацин

2008-01-03

Стари ѕвезди на ново платно - Горан Тренчовски

2008-01-02

Between trauma and dream - Zvonko Džokić

2008-01-01

Меѓу траумата и сонот - Звонко Џокиќ

2007-12-31

Карневалите во Македонија - Христо Крстевски

2007-12-30

Комплексот цркви на XV тивериополски маченици од Струмица - Блага Алексова

2007-12-29

Филмови ќе прават сите - Гоце Ристовски

2007-12-28

Вистина или филм - Давор Тоциновски

2007-12-27

Старите ѕвезди на новиот екран, митски контекст - Ацо Гогов

2007-12-26

A View Of The Macedonian Documentary Film - Goran Trenčovski

2007-12-25

Постмодерна филозофија - Данило Коцевски

2007-12-24

Астери, скомрахи, фестивали, синеасти, пирати... - Атанас Чупоски

2007-12-23

Вендерс како Хомер - Зоран Бојаровски

2007-12-22

Интересни врски
Канон на светите славни петнаесет тивериополски свештеномаченици - Св. Константин Кавасила

2007-12-21

Почеток на една уметност - Ердоан Максут

2007-12-20

Вера Круз - Владимир Плавевски

2007-12-19

Пословично поштење - Митко Маџунков

2007-12-18

За филмскиот медиум - Софија Тренчовска

2007-12-17

Свети Кирил и Методиј и византиско-македонските книжевни врски (Кирилометодиевска традиција) - Илија Велев

2007-12-16

Late roman thermal spa, Vill. Bansko, Strumica - Slavica Taseva, Vane P. Sekulov
The hypocaust in the sudatorium from the late Roman thermal spa in the village of Bansko, Strumica - Slavica Taseva, Vane P. Sekulov

2007-12-15

Building II, Paprite at the site of Crveno Pole: burnt, not completely excavated, yet provocative - Vane P. Sekulov

2007-12-14

Crveno Pole: Settlement and necropolis - Vane P. Sekulov, Trajce Nacev, Marjan Jovanov
Господар на перото - Радован Павловски

2007-12-13

За и против „Веда Словена“ - Гане Тодоровски
За фотографиите на Љупчо Илиевски - Александар Кондев
Критички фрагменти за фотографските дела на Љупчо Илиевски
Силјан штркот - Марко Цепенков

2007-12-12

Гуштерова Чукарка (Црвено Поле): некропола од римскиот царски период, погребен ритуал - Ване П. Секулов
Судаториум: хипокаустот во судаториумот од доцноримското термално лекувалиште во с. Банско, Струмица - Славица Тасева, Ване П. Секулов
Термата - доцноримското термално лекувалиште, с. Банско - Славица Тасева, Ване П. Секулов
Црвено Поле: населба и некропола од римскиот царски период - Ване П. Секулов

2007-12-11

Бледица - Васе Манчев
Виртуелен македонски хронотоп: Слово по повод поставувањето на „Проектот Растко – Македонија“ - Софија Тренчовска
Војна и мир – повторно? (музичко парче) - Драган Даутовски
Житие на Св. 15 Тивериополски маченици - Св. Теофилакт Охридски
За нас нема збогум - Љубен Ташковски
Јустинијана – градот кој го нема - Данило Коцевски
Македонија - вековита и непореклива (одломки) - Гане Тодоровски
Низ преминот на традицијата - Илија Велев
Одбрани фотографии - Љупчо Илиевски,
Паприте на Црвено Поле: објект 2 запален, недоистражен но провокативен - Ване П. Секулов
Препознавање на ММ феномените (фрагмент од книга) - Горан Тренчовски
Сонце на дирек - Илинденка Петрушева
Софија Тренчовска
Театарските елементи во фолклорот - Катерина Петровска-Кузманова
Теодосиј Синаитски - Костадин Кајдамов
Три раскази од „Пасквелија“ - Живко Чинго
Штркот единак и неговото јато - Митко Маџунков

2007-11-06

AsterFest 2008: Film Entry Form

 

Пројекат Растко / Проект Растко Македонија