Ivan Dorovský

Počátky vzájemných styků

Uvedl jsem již, že se o Makedonii u nás mluvilo v souvislosti s pří chodem a činnosti Konstantina-Cyrila a Metoděje a jejich žáků na Velké Moravě. Jsou to vlastně počátky česko-slovensko -make-donských kulturních styků. Bezprostředně po smrtí soluňských bratří vznikl Život sv. Cyrila (zemřel 869) a Život sv. Metoděje (zemřel 885). Oba Životy patří k nejstarším slovanským literárním památkám.

V Životě Konstantinově (Cyrilově) se mj. píše: "Když pňšel Kon stantin s bratrem na Moravu, přijal je Rostislav s velkou ctí a shro-máždiv žáky, dal je k němu do učení. Když byl čtyřicet měsíců pů­sobil na Moravě, odešel Konstantin s bratrem do Říma vysvětit své žáky./.../ V Benátkách shrnuli se na Konstantina biskupové, kněžía mniši jako havrani na sokola a mluvili opět: Jak to, žes Slo­vanům vytvořil písmena, vždyť Boha sluší slaviti jen ve třech jazy­cích. Odpověděl jim filozof: Což nepadá déšť od Boha na všechny stejně? Nebo slunce také nesvití na všechny? Nedýcháme na vzduchu všichni stejně? Kterak se tedy nestydíte chtíti, aby i ostat­níjazyky a národy byly slepé a hluché?"Tak hájil Konstantin Filozof slovanský jazyk.

Dosavadní výsledky slavistiky dospěly k závěru, že základem staroslověnštiny, tj. jazyka, do něhož soluňští bratři přeložili zák­ladní bohoslužebné knihy, je makedonské nářečí z okolí Soluně. To ovšem vede některé dnešní (i makedonské) lingvisty k zjedno­dušujícímu tvrzení, že se vlastně makedonské nářečí stalo prvním slovanským spisovným jazykem. Takové tvrzení je ovšem z objek­tivně vědeckého hlediska nesmyslné, protože žádné nářečí neby­lo a nemůže být povýšeno na úroveň spisovného (literárního) jazy­ka. Může tvořit pouze základ, na němž se pak buduje, dotváří a zdokonaluje spisovný jazyk.

Kromě toho musíme brát v úvahu, že nářečí bylo ústní, kdežto staroslovénština tvořila naddialektový model, v němž byly texty psány. A byla přitom srozumitelná všem Slovanům. Tento nadná-řeční model byl podle modelu "velkého řeckého jazyka" dobře filo­logicky propracován a neustále zdokonalován a obohacován o prvky jiných nářečí.

Staroslovénština se od soluňského slovanského nářečí liší mj. hláskovým systémem, morfologickou stavbou, základními syntaktickými konstrukcemi i lexikou a synonymikou. Zejména pro vyjád­řeni mnoha pojmů nábožensko-filozofického a vědeckého charak­teru neexistovala v makedonském soluňském nářečí slova. Proto se buď přijímala řecká slova, nebo se tvořily kalky. tj. slova podle řeckých slov ze slovanského materiálu. Staroslověnština má mno­ho nových slov a skladebných konstrukcí, které byly nezbytné k vyjádření obsahu překládaných textů, jenž nemohl být vyjádřen hovorovým jazykem místního obyvatelstva, které nemělo písem­nictví a stálo ve srovnání s Řeky na nižším stupni kulturního a společenského vývoje. Staroslověnština byla zpočátku na různých územích, kde se šířila, ovlivněna živými místními nářečími. Proto mluvíme o různých redakcích - moravské, srbské, ruské nebo makedonské redakci staroslověnských textů. Nejnověji se objevila zase teorie o slovenském původu staroslověnštiny, kterou odmí­tám jakkoli komentovat, protože není seriózní.

V průběhu moravské mise Konstantina-Cyrila a Metoděje a v pozdějších desetiletích se slovanské písemnictví značně inten­zivně rozvíjelo. Ovšem jak jazyk, tak také písmo a psané texty mě­ly více nadnárodní, nadetnický, mezislovanský charakter.

Soluňští bratři a jejich žáci jsou tzv. mnohodomí autoři. To zna­mená, že patří do dějin literatury a kultury byzantské (řecké) a do dějin všech slovanských národů. Vznik církevněslovanského jazy­ka a slovanského písemnictví byl totiž těsně spjat s tradicí byzantské literatury v duchu byzantských hagiografických motivů a káno­nů.

Psát o staroslověnském písemnictví, staroslověnském jazyce jako o starobulharském nebo staromakedonském a považovat Konstantina-Cyrila a Metoděje, Klimenta, Nauma a další jejich žá­ky a následovníky pouze za makedonské nebo pouze za bulhar­ské tvůrce považuji proto přinejmenším za neseriózní a nevědec­ké. Patříli ovšem staroslověnské písemnictví všem Slovanům, pak logicky patří také do dějin makedonské literatury a kultury.

Po smrti Konstantina-Cyrila a Metoděje se jejich žáci, které po­čítáme k tzv. sedmipočetníkům (vedle Konstantina a Metoděje to byl Kliment, Naum, Gorazd, Angelarij a Sáva), vrátili do tehdejší bulharské říše a rozvíjeli zde osvětovou, liturgickou a překladatel­skou činnost na území Bulharska a Makedonie.

V centru bulharského státu, jímž byla Přestav, se rozvíjela lite­rární činnost již před návratem žáků Cyrila a Metoděje z moravské mise. Zde začal psát již dříve Joan Exarch, který "pouze slyšel" o literárním díle soluňských bratři, jak sám píše v úvodu ke svému překladu liturgie loanna Damaskina. Znamená to tedy, že tzv. Pre-slavská literární škola byla prvním střediskem podobného druhu mezi Slovany. Druhou literární školou byla ta, která vznikla a rozví­jela činnost na Velké Moravě.

Český paleoslovenista Václav Vondrák dospěl k závěru, že Kliment, nejvýznamnější žák Cyrila a Metoděje, nezůstal ve středis­ku bulharského státu Preslavi kvůli písmu, které bylo ve východní Části bulharské říše zavedeno, tj. kvůli cyrilici. Kliment odešel do západní části tehdejší bulharské říše - do Makedonie, kde nepo­chybné byl mluvený jazyk bližší onomu soluňskému nářečí, které se stalo základem staroslověnštiny. Podle G. Iljinského totiž caru Simeonovi, který se ujal carského trůnu na podzim roku 893, ne­zbývalo nic jiného, než zavést místo hlaholice cyrilské písmo. A to mj. proto, že byl vychován na řeckých školách a řecké písmo mu bylo blízké. Rozhodně bližší, než "kostrbatá a komplikovaná hla­holice". Obě písma (hlaholice a cyrilice), která jsou na první pohled velmi různá, byla vytvořena na základě řeckého písma. K nim je­jich tvůrci přidali některé znaky z jiných systémů (z některých se­mitských abeced, např. ze starosemitského nebo koptského pís­ma) k označení ryze slovanských hlásek, jaké řecké písmo nemě­lo. Některé znaky byly snad vytvořeny zcela nově. A možná přis­toupil car Simeon na přijetf cyrilice také proto, že i Slované jeho ří­še byli zvyklí psát ve svém jazyce, ale řeckým písmem.

Bylo rovněž přirozené a logické, že Simeon požádal nejtalen­tovanějšího, zkušeného a energického Klimenta, aby sestavil cyril­ské písmo. A že pak ho poslal do západní části říše, kde pro něho zřídil jako odměnu "velický episkopáť. V krátkém (stručném) Klimentově životě se praví, že Kliment "vymyslel také jiná jasnější písmena, než vynalezlpřemoudrý Cyril". Z toho vycházel  P. J. Ša­fařík, když označil Klimenta za tvůrce cyrilice. To ovšem odporuje Klimentově činnosti v Ochridě, jak se o tom zmíním dále. Někteří vědci zase předpokládají, že právě proto měl Kliment zaujmout místo hned vedle cara Simeona a být jeho pravou rukou. Místo to­ho se však ocitl v Makedonii.

Předpokládá se, že se Kliment údajné dostal do carovy nemilosti zejména proto, že odmítl vytvořit nové písmo, když už jedno předtím vytvořil jeho učitel Konstantin-Cyril. Proto byl poslán na Ochrid za trest, stejně jako jeho spolupracovník Naum, který přišel na Ochrid po Klimentově smrti. Podle G. Iljinského je autorem cyrilice jeden z mladších žáků Cyrila a Metoděje Konstantin, zvaný Preslavski (845 - asi 910), který byl pravděpodobně také na Velké Moravě. Zpočátku pracoval pod vedením zkušenějšího Nauma. Počátkem 10. stol. se stal preslavským biskupem. Jak si však po­tom máme vysvětlit, že se nové písmo nazývá cyrilice? Můžeme předpokládat, že došlo ke kontaminaci jmen Konstantina-Cyrila a Konstantina Preslavského. Proto bylo písmo nazváno po Cyrilovi, který je fakticky autorem hlaholice. Žáci soluňských bratří Kliment a Naum se stali tvůrci ochridské literární školy, která rozvíjela roz­sáhlou činnost. Ochrid se stal střediskem slovanského písemnict­ví. Do okruhu literárních, osvětových a překladatelských pracovní­ků v Ochridě patřil rovněž mnich Chrabr, kterého někteří slavisté (např. Čech Miloš Weingart) dokonce ztotožňují s Naumem. Ochridská literární škola přijala hlaholici, která se ještě dlouho potom v Makedonii udržela. Někdy se proto v odborné literatuře píše o Ochridské hlaholské literární škole. Právě hlaholice je jedním z pří značných rysů Klimentova a Naumova okruhu. V Ochridu se po kračovalo důsledně v cyrilometodějské tradici.

На Растку објављено: 2008-04-24
Датум последње измене: 2008-04-25 18:47:53
 

Пројекат Растко / Проект Растко Македонија